هفته جهانی سکته مغزی

واحد ارتقاء و آموزش سلامت 

مرکز آموزشی ،پژوهشی ودرمانی کوثر

 

 

آموزش به همراهان بیماران و بیماران برای آشنایی با علائم حاد و هشداردهنده سکته مغزی و راههای پیشگیری

و ارائه پمفلت های آموزشی توسط کارشناس واحد ارتقاء سلامت