هفته ملی سلامت روان (23 الی 30 مهرماه سال 1401)

 

برگزاری کلاس آموزشی با عنوان "خود مراقبتی و سلامت روان " با سخنرانی معصومه عبدالهی کارشناس ارشد روانشناس بالینی در بخش روانپزشکی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در سخنان خود به موارد گوناگون از جمله :تعریف سلامت روان و اصول خودمراقبتی ، بهداشت خواب ،تغذیه مناسب ،اهمیت ورزش بدنی منظم ،پیشگیری از مصرف الکل و دخانیات و مهارتهای رفتاری موثر و سازنده در حفظ و ارتقاء سلامت روان صحبت و به پرسش های بیماران پاسخ داد.

 

واحد آموزش ارتقاءسلامت