دکتر فرحناز قهرمانفرد

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دانشیار

 

 

دکتر مهرداد عباس زاده

متخصص داخلی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین

استادیار