مسئول ایمنی بیمارستان

دکتر محمد کرمانی

 

 مریم یوسفی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی

 

شرح وظایف کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

 

۱-مشارکت باتیم مدیریت اجرایی درتدوین برنامه استراتژیک وبازنگری سالیانه آن

۲-مشارکت باتیم مدیریت اجرایی درتدوین بودجه عملیاتی درراستای ارتقای ایمنی بیمار

۳-مشارکت باتیم مدیریت اجرایی درپایش مستمربرنامه های عملیاتی ایمنی بیمار وانجام اقدامات اصلاحی درصورت لزوم

۴-پاسخگویی درتمام مواردمرتبط باایمنی اعم ازایمنی بیماران،مراجعین ،کارکنان وبیمارستان

۵-اجرای بازدیدهای منظم ومدون مدیریتی باموضوع ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار

۶-تدوین روش اجرایی ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی باحداقل های موردانتظاردربخش ها /واحدهای بیمارستان درکمیته های مرتبط

۷-ارائه نتایج ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی پس ازتعیین اولویت های خطاهای احتمالی دربخش ها/واحدهای بیمارستان درکمیته های مرتبط

۸-تدوین واجرای اقدام اصلاحی/برنامه بهبودکیفیت /پیشگیرانه خطاهای پزشکی

۹-تدوین روش اجرایی نحوه گزارش دهی خطاهای پزشکی بدون ترس ازسرزنش وتنبیه با مشارکت صاحبان فرایند

۱۰-مشارکت بادفتربهبودکیفیت درثبت صحیح /کامل وجاری سوابق خطاهای پزشکی

۱۱-استفاده ازسوابق خطاهای پزشکی ثبت شده درارتقای ایمنی بیماران

۱۲-تعیین وپایش شاخص های ایمنی بیماربامشارکت پزشکان/پرستاران وسایرکارکنان بالینی

۱۳-تحلیل شاخص های ایمنی بیماردرفواصل منظم

۱۴-ارائه گزارش نتایج شاخص های ایمنی بیمارازطریق نامه رسمی به ریاست بیمارستان حداقل سه ماهه

۱۵-نظارت براجرای اقدامات اصلاحی مصوب تیم مدیریت اجرایی

۱۶-نظارت برروندپیشرفت وچالش ها وموانع برنامه های عملیاتی ایمنی

۱۷-ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده برای ارتقاء ایمنی درفواصل زمانی مدون

۱۸-ارائه گزارش ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده برای ارتقاء ایمنی درجلسات تیم مدیریت اجرایی

۱۹-ارائه نتایج بررسی مجدد بیماران در فواصل منظم به ریاست بیمارستان و صاحبان فرایند

 

 

واحد ایمنی بیمار