جلسات واکراند ایمنی(بازدید تیم مدیریتی) در بخش ها و واحدهای مختلف مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر