پرسشنامه سنجش میزان رضایت اعضای هیأت علمی از امکانات آموزشی و رفاهی

هیأت علمی محترم :

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات و امکانات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید.