بخش کاردرمانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان از مهر ماه 94 آغاز به خدمت رسانی نموده و شامل دو قسمت کار درمانی جسمانی و کار درمانی روان می باشد که خدمات زیر را ارائه می نمایند:

بخش كاردرماني جسماني:

پوزيشن دهي صحيح بيمارن، آموزش مهارت هاي روزمره زندگي، ايجاد و توسعه مهارت هاي دركي و حركتي، بهبود قدرت و تحمل عضلاني، بهبود دامنه حركتي فعال و غيرفعال در اندام ها و تنه، بازآموزي عصبي عضلاني در فعاليتهاي مختلف مشتمل بر بهبود حركت، تعادل، حس كينتيك، وضعيت بدن و اصلاح پاسچر، حس عمقي و افزايش هماهنگي حركتي، ارزيابي و درمان اختلالات اسكلتي-عضلاني، حسي-حركتي، آموزش فعاليتهاي خودمراقبتي، تسهيل سازي فعاليت و تطبيق محيط براي افراد معلول، فعاليت درماني مستقيم (به كارگيري فعاليتهاي ديناميك براي بهبود عملكرد)، آموزش حركت با ويلچر، آموزش راه رفتن، آموزش و فيتينگ ارتز يا اسپلينت ها، آموزش هندلينگ بيمار به خانواده وي، كاردرماني در ضايعات دست پس از جراحي

بخش كاردرماني روان:

استقلال در فعاليت هاي پايه و كارساز روزمره زندگي، رفتاردرماني، گروه درماني و گروه هاي ايفاي نقش، توسعه مهارتهاي شناختي براي افزايش توجه و حافظه، روشهاي يكپارچگي حسي براي تقويت پردازش حسي، بهبود مهارتهاي اجتماعي- ارتباطي، ارزيابي و درمانهاي ادركي-شناختي، شناختي- رفتاري و رواني- اجتماعي