واحد کاردرمانی 

 

مسئول واحد : زهرا خنیفری کارشناس کاردرمانی

موقعیت : طبقه 1- (زیرزمین)

 

بخش کاردرمانی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر سمنان از مهر ماه 94 آغاز به خدمت رسانی نموده و شامل دو قسمت کار درمانی جسمانی و کار درمانی روان می باشد که خدمات زیر را ارائه می نمایند:

بخش کاردرمانی جسمانی:

پوزیشن دهی صحیح بیمارن، آموزش مهارت های روزمره زندگی، ایجاد و توسعه مهارت های درکی و حرکتی، بهبود قدرت و تحمل عضلانی، بهبود دامنه حرکتی فعال و غیرفعال در اندام ها و تنه، بازآموزی عصبی عضلانی در فعالیتهای مختلف مشتمل بر بهبود حرکت، تعادل، حس کینتیک، وضعیت بدن و اصلاح پاسچر، حس عمقی و افزایش هماهنگی حرکتی، ارزیابی و درمان اختلالات اسکلتی-عضلانی، حسی-حرکتی، آموزش فعالیتهای خودمراقبتی، تسهیل سازی فعالیت و تطبیق محیط برای افراد معلول، فعالیت درمانی مستقیم (به کارگیری فعالیتهای دینامیک برای بهبود عملکرد)، آموزش حرکت با ویلچر، آموزش راه رفتن، آموزش و فیتینگ ارتز یا اسپلینت ها، آموزش هندلینگ بیمار به خانواده وی، کاردرمانی در ضایعات دست پس از جراحی

بخش کاردرمانی روان:

استقلال در فعالیت های پایه و کارساز روزمره زندگی، رفتاردرمانی، گروه درمانی و گروه های ایفای نقش، توسعه مهارتهای شناختی برای افزایش توجه و حافظه، روشهای یکپارچگی حسی برای تقویت پردازش حسی، بهبود مهارتهای اجتماعی- ارتباطی، ارزیابی و درمانهای ادرکی-شناختی، شناختی- رفتاری و روانی- اجتماعی