کارشناس مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 مریم همتی

مدرک: کارشناس ارشد روانشناسی

تلفن: 2249_ 0233142                                 

ایمیل: maryam.hemati.b60@gmail.com

  •