کارگاه دو روزه حمایت تنفسی با تدریس دکتر سالاری 

«مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر»