کارگاه آموزشی فن بیان

واحد ارتقاء و آموزش سلامت 

مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی کوثر سمنان

 

 

کارگاه فن بیان