هفته سلامت (شعار کاهش/کنترل مصرف دخانیات)

 

عبداللهی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر در مورد موضوعات مرتبط با مصرف دخانیات ،بیماریها و عوارض ناشی از مصرف دخانیات ،ضرر و زیان دخانیات برای فرد مصرف کننده و اطرافیان و راههای ترک دخانیات سخن گفت.