فهرست عناوین کتب خریداری شده کتابخانه کوثر در تابستان 1402

12 نسخه کتاب فارسی و 3 نسخه کتاب لاتین

(5 عنوان فارسی و 1عنوان لاتین)  

ردیف

عنوان

سال نشر

1

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular

2022

 2


تشخیص افتراقی چرچیل 

 2022

3

درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری / قلعه بندی

1400

بوشانگ علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها

 1397

5

روشهای پرستاری بالینی / موسوی

1401

6

مراقبت پرستاری ویژه پرستاری ویژه در بخش ICU,CCU و دیالیز /عسگری 1401