فهرست عناوین کتب خریداری شده کتابخانه کوثر در پاییز 1402

34 نسخه کتاب فارسی 

(13 عنوان فارسی)  

ردیف

عنوان

سال نشر

1

ارولوژی سیم فروش  

1401

 2

شناخت مبانی تصویر برداری Learning Radiology 

 1401

3

اصول طب داخلی هاریسون 2022 روماتولوزی

1401

اصول طب داخلی هاریسون2022 عفونی باکتریال

 1402

5

اصول طب داخلی هاریسون2022 عفونی ویروس

1402

6

اصول طب داخلی هاریسون2022 انکولوژی 1402

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022 قلب و عروق و گردش خون  1401

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022 عفونی و اورژانس 1401 

9

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022 سیستم عصبی
1401

10

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022  کلیه و مجاری ادراری

1401

11

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022  پوست و سوختگی 1401

12

پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022 متابولیسم و اندوکرین 1401

 13

 پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث 2022 تنفس و تبادلات گازی   1401