کتاب های خریداری شده در پاییز 1397

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها / 1397

3

2

درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری/1396

3

3

درسنامه بیماری های پوست /1395

3

4

درسنامه بیماری های مغز و اعصاب/1394

3

5

گزیده درسنامه ارتوپدی و شکستگیها/1397

4

6

ارولوژی عمومی /1396

3

7

درس آزمون ارولوژی عمومی/1397

1