کلینیک درمان زخم و سوختگی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کوثر

درمان انواع زخم های دیابتی ،عروقی ،واریسی ،زخم های بستر ، لنف ادما ، زخم های غیرقابل درمان و سوختگی ها در این واحد انجام می شود .