وظایف اختصاصی در حیطه آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو:

1-همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو

2-توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو

3-همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

 

دبیر کمیته

 

اعضای کمیته