کمیته ارزشیابی برنامه:

1-همکاری در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی

2-ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن

3-همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی (برنامه ای، موسسه ای و بیمارستانی)