وظایف اختصاصی در حیطه فعالیتهای دانشجویی: 

 1 -استقرار ساختار کمیته های توسعه آموزش دانشجویی منطبق با اساسنامه کشوری

2 -راه اندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه و دانشکده ها

3 -توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش

4 -نظارت، ارائه مشاوره و تسهیل فعالیت های دفتر استعداد درخشان (با توجه به ساختار دانشگاه) 

 

 دبیر کمیته:   

 

اعضای کمیته: