کمیته فناوري اطلاعات سلامت:

 

اهداف و شرح وظایف کمیته:

- اجراي استانداردهاي اسناد و مدارك پزشکی در اعتباربخشی

- اجراي استانداردهاي فناوري اطلاعات سلامت در اعتباربخشی

- تایید فرمهاي بیمارستانی طراحی شده و پایش نظام بایگانی منطبق بر ضوابط در مدارك پزشکی

- پایش اجراي نظام پرونده نویسی صحیح و علمی

- تهیه و ارائه آمار و گزارش های منظم ماهیانه از عملکرد بیمارستان

- استفاده از سیستم مکانیزه و کامپیوتری در بایگانی مدارك پزشکی

- مشارکت و همکاري واحد مدارك پزشکی بیمارستان در امور پژوهشی

 

توالی برگزاری جلسات کمیته :هر ماه یکبار