برگزاری جلسه اعتبار بخشی با حضور دکتر معماریان مدیر عامل بیمارستان و مسئولین واحد ها

برگزاری جلسه اعتبار بخشی با حضور دکتر معماریان مدیر عامل بیمارستان و مسئولین واحد ها

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط