به موجب گواهینامه اعتباربخشی ملی بیمارستان ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمارستان کوثر سمنان درجه یک معرفی شده است.