اعضاي کمیته مرگ و میر، آسیب شناسی و عوارض:

 • رئیس بیمارستان
 • معاون درمان
 • معاون آموزشی و پژوهشی
 • مدیر بیمارستان
 • مدیر خدمات پرستاری
 • مسئول فنی آزمایشگاه
 • متخصص طب اورژانس
 • کارشناس ایمنی
 • مسئول آزمایشگاه
 • پزشک اورژانس
 • رزیدنت ارشد
 • متخصص پزشکی قانونی
 • مسئول بهبود کیفیت
 • دبیر کمیته

اهداف و شرح وظایف کمیته :

 • بررسی همه موارد مرگ و میر (بویژه موارد مرگ و میر غیر منتظره)
 • بررسی دوره اي عوارض
 • پیگیري موارد قانونی
 • تهیه گزارشات کارشناسی براي ارسال بطور محرمانه به دانشگاه
 • برخورد با مواردی که قصور یا تقصیر اتفاق افتاده است در حدود اختیارات بیمارستان
 • اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
 • بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان
 • شناسایی روندهاي خطاي انسانی که منجر به مرگ ویا آسیب به بیمار میشود
 • با توجه به تجربیات کمیته پیشگیري از مرگهاي ناشی از خطاي نیروي انسانی
 • شناسایی کمبودهاي تجهیزات پزشکی که آسیب زا هستند و گزارش به مقامات مافوق جهت تهیه تجهیزات مورد نظر

توالی برگزاري کمیته:هر ماه یکبار

گزارشی از جلسات و آخرین مصوبات کمیته:

جلسه دی ماه 1398