دکتر ستاره سلطانی

متخصص جراحی عمومی

استاد

 

 

دکتر میرسیامک خاتمی

متخصص جراحی عمومی

 

 

دکتر شهرزاد ایزدی

متخصص جراحی عمومی

استادیار

 

 

دکتر سیاوش معصومی

متخصص جراحی عمومی

استادیار