بخش آی سی یو جراحی: 10 تخت

تختهای مذکور جهت بستری بیماران جراحی نیازمند به مراقبت ویژه استفاده می گردد تمامی تخت ها به مانیتورینگ قلبی مجهز بوده و به 2 مانیتور مرکزی متصل می باشد. 2 تخت از آن در دو اطاق ایزوله مجهز قرار گرفته است.