لیست کمیته های بیمارستان کوثر سمنان مطابق با سنجه های اعتباربخشی:

 

در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی  کوثر سمنان مجموعه ای از کمیته ها و کارگروه های بیمارستانی برگزار می شود که مسئولیت برگزاری آن با تیم مدیریت و نظارت بر اجرای آن بر عهده واحد بهبود کیفیت بیمارستان است.

این کمیته ها عبارتند از:


کمیته بهبود کیفیت


کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی


کمیته اخلاق پزشکی


کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات


کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


کمیته بهداشت محیط 


کمیته کنترل عفونت بیمارستانی


کمیته مرگ و میر، عوارض، آسیب شناسی و نسوج


کمیته بحران و بلایا


کمیته اورژانس بیمارستانی


کمیته طب انتقال خون

 

سایر کمیته ها و واحدهای فعال در بیمارستان:

کمیته ایمنی بیمار

کمیته خطای درمانی

کمیته آموزش کارکنان

کمیته فنی تجهیزات پزشکی

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی