آموزش های مربوط به بیماران ترخیص شده از بخش  اعصاب و روان  

ردیف

عنوان

1

 اسکیزوفرنی

2

 اضطرابی

3

 افسردگی

4

 دوقطبی

5

 سوء مصرف مواد