واحد آموزش کارکنان با مسولیت سوپروایزرآموزشی تحت نظارت مدیریت پرستاری و در جهت اهداف سازمان براساس اصول مدیریتی مبتنی برفرایند آموزشی فعالیت می نماید .

خلاصه ای از شرح وظایف:

  شناسایی وتعیین اهداف آموزشی/تعیین نیازهای آموزشی/اولویت بلندی نیازهای آموزشی/تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان/ ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده / ثبت وگزارش کلی فعالیت های آموزشی  وگزارش نتایج حاصله به مدیر پرستاری/آموزش پرسنل جدیدالورود.....

سوپرآموزشی: خانم فهیمی

شماره تماس:02331422254

 

آموزش های گروه پرستاری:

کتاب قانون و گزارش پرستاری

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

ایزولاسیون

سنگ کلیه و درمان به روش ESWL

مراقبتهای قبل و بعد از عمل جراحی

تزریقات ایمن

حفاظت فردی (قسمت اول)

حفاظت فردی (قسمت دوم)

زخم بستر و مراقبتهای پرستاری آن

کاتاراکت

آسیب های قفسه سینه

کله سیستکتومی

داروی وارفارین

 

آموزش های عمومی (مختص تمام کارکنان بیمارستان):

 

فرایند آموزش کارکنان

 

پمفلت مدیریت زمان

 

جزوه آموزشی ارتقاء سلامت اداری- نمونه سوالات

 

جزوه آموزشی مردم سالاری دینی- نمونه سوالات

 

تحکیم و تعالی خانواده (ویژه دوره آموزشی غیرحضوری کارکنان) - نمونه سوالات

 

همویژیلانس برای پزشکان.pdf

 

هموویژیلانس برای پرستاران.pdf

مطالب آموزشی کارکنان